รับรองเอกสาร

EN 0939474254 , CN 0871772727 , 0924182854
@csslawoffice csslawoffice8

 

รับรองเอกสาร

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ / ทนายรับรองลายมือชื่อ

(Notarial Services Attorney) เอกสารบางชนิดต้องการการรับรองจากทนาย มีลักษณะคล้ายกับการ

รับรองในตารี่ พับลิค (Notary Public) ของต่างประเทศ

Notary,+Commissioner+of+Oaths.jpg (82 KB)

การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องดําเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาต
จากสภาทนายความ เรียกว่า ทนายรับรองเอกสาร ทนายความรับรองลายเซ็นต์
หรือทนายรับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney)
เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศได้ โดยทั่วไปจะเป็นการรับรองลายเซ็นต์

  • รับรองลายมือชื่อบุคคล
  • รับรองลายมือชื่อกรรมการ
  • รับรองลายมือชื่อพยาน รับรองบุคคล
  • รับรองเอกสารบริษัทมหาชน
  • รับรองสำเนาเอกสาร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  • รับรองเอกสารโนตารี เป็นต้น